Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Polder Wassenaar

Polder Wassenaar
Jan van Assema, Staatsbosbeheer

 

Eerst een proef met kokkelteelt en dan zilte natuurontwikkeling: dat plan ligt klaar voor de toekomstige ontwikkeling van Polder Wassenaar. Nu recent blijkt dat ook de dijk moet worden versterkt, worden de plannen enigszins aangepast.

Combineren van doelen
Polder Wassenaar is een buitendijkse polder in het noordoosten van Texel. Een smalle dijk scheidt de polder van de Waddenzee: de feitelijke (primaire) waterkering ligt landwaarts. Het gebied is in beheer van Staatsbosbeheer, die er al langere tijd naar streeft om de natuurlijke variatie van het gebied te vergroten. ''Maar door gebrek aan urgentie en middelen kwam het niet tot maatregelen'', zegt Jan van Assema van Staatsbosbeheer. ''Toen wij echter hoorden dat een proefbedrijf een tijdelijke plek zocht voor een experiment met kokkelteelt, zagen wij direct kansen voor het combineren van doelen. Samen met de betrokkenen is een plan ontwikkeld om het zuidelijk deel van de polder tijdelijk te gebruiken voor kokkelteelt en vervolgens in te richten voor zilte natuurontwikkeling. Een bijdrage van het Waddenfonds moet de realisatie hiervan mogelijk maken.''
Nu echter recent bekend is geworden dat ook de primaire waterkering moet worden versterkt, moeten de plannen daarop worden afgestemd. Hoe precies is nog niet bekend.

Zilte teelt én natuurontwikkeling
Volgens Van Assema passen zilte teelten prima bij Texel. ''De Gemeente wil dat we hét kenniseiland op dit gebied worden. Er spelen nog allerlei vragen, bijvoorbeeld hoe je zeewater de polder inlaat en hoe vaak de kokkels vers water nodig hebben. Waarschijnlijk wordt er een duiker onder de Waddenzeedijk door gelegd, zodat het getij de polder in en uit kan stromen.''

Na afloop van de pilot zal de Polder worden ingericht als natuurgebied met zoet-zoutovergangen, extra broedgebied voor kust- en strandbroeders en hoogwatervluchtplaatsen. De grond die vrijkomt bij het graven van watergangen, zal waarschijnlijk worden gebruikt voor de aanleg van vogeleilandjes. ''Al is het misschien ook mogelijk om vrijkomende grond te benutten voor dijkversterking'', zegt Van Assema.
Volgens hem gaat de natuur in Polder Wassenaar enigszins lijken op het huidige Texelse natuurgebied 'Utopia'. ''Maar'', vervolgt hij, ''Het project is nog in ontwikkeling en wordt nog flink gesleuteld aan het combineren van de maatregelen met de dijkversterking. Maar wij zien zeker mogelijkheden om dit stukje economische ontwikkeling met natuurdoelen te combineren.''