Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Waarom dynamisch kustbeheer?

Die vraag wordt vaak gesteld. Logisch, want het begrip komt zo vaak naar voren, dat het soms een doel op zich lijkt te zijn. Toch is dat niet waar. Er zijn duidelijke redenen om dynamisch kustbeheer toe te passen:

brede duinDynamisch kustbeheer draagt bij aan duurzame veiligheid
Duinen maken deel uit van het kustfundament en moeten kunnen meegroeien met de stijgende zeespiegel. Het zand moet daarvoor vanaf het strand naar de duinen kunnen stuiven.†
Dynamische zeerepen met kuilen en kerven fungeren als 'doorgeefluik' van zand naar de achter de zeereep gelegen duinen, die daardoor hoger worden. Op plaatsen waar de zeereep weinig relief vertoont en dicht begroeid is met helm, stuift het zand niet verder dan de zeereep of de direct omgeving ervan.†
Dynamisch kustbeheer draagt bij aan veerkrachtige natuur
Landschapsvormende processen zoals verstuiving van zand en overspoeling met zout water zijn 'sturend' voor de ontwikkeling van het duin- en kustlandschap. Veroudering van vegetatie wordt tegengegaan en het aantal overgangen tussen zoet/zout, droog/nat, hoog/laag of zandig/slibrijk neemt toe. Het opnieuw introduceren van dynamiek wordt gezien als de meest kansrijke maatregel voor het behoud van de biodiversiteit op de lange termijn. Het behoud en/of de ontwikkeling van veel habitats heeft een wettelijke grondslag. Bijna het gehele duingebied is aangewezen als Natura2000 gebied en valt onder de Natuurbeschermingswet.

grijze duin

Dynamisch kustbeheer vormt een herstelstrategie in kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
In de duinen is de atmosferische depositie van stikstof een probleem. Die depositie daalt weliswaar al tientallen jaren maar is vaak nog steeds te groot voor behoud en kwaliteitsverbetering van stikstofgevoelige habitats. Daarom is in 2009 de PAS van start gegaan. Doel van dit programma is om de Natura 2000-doelen zeker te stellen en tegelijk weer ruimte maken voor nieuwe economische activiteiten. Het zeker stellen van de natuurdoelen gebeurt op twee manieren: minder aanvoer van stikstof ťn actief verbeteren van de levensomstandigheden voor de bedreigde habitats, via herstelstrategieŽn. Bij de herstelstrategieŽn voor grijze duinen is dynamisch kustbeheer belangrijk.