Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Hondsbossche Duinen

Petra Goessen, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

In 2015 werden de Hondsbossche en Pettemer Zeewering versterkt met 30 miljoen kubieke meter zand, met als doel om de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Het gebied werd hernoemd tot de Hondsbossche Duinen.

Zand en natuur

‘’In 2004 bleek uit de toetsing dat de De Hondsbossche Zeewering niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. De dijk werd afgekeurd op stabiliteit, grasbekleding en overslag’’, vertelt Petra Goessen van Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier. ‘’Hieruit volgde de opdracht om de dijk zodanig te versterken dat deze voor 50 jaar veilig zou zijn. Bovendien moest tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit worden vergroot. We werkten hiervoor samen met de Provincie en Rijkswaterstaat  en bespraken de alternatieven voor versterking met belanghebbenden. Het alternatief ‘zand en natuur’ kreeg de voorkeur: een versterking met de aanleg van duinen en strand. Dit alternatief bood niet alleen veiligheid, maar ook kansen voor natuur, recreatie en toerisme. Bovendien was het ontwerp – door het gebruik van zand – snel uit te voeren en is het flexibel aanpasbaar aan klimaatverandering. En last but not least zijn we ruim onder het budget gebleven.’’ 

Mitigatie voor natuur

Om voor een aantal soortgroepen effecten te voorkomen of te beperken zijn mitigerende maatregelen uitgevoerd. Op de strandhoofden ten noorden van de versterking werd bijvoorbeeld ‘elastocoast’ aangebracht, een materiaal waaraan mosselen zich kunnen hechten. Op deze strandhoofden vinden vogels een hoogwatervluchtplek en kunnen zij foerageren.

‘’Het toegepaste elastocoast blijkt helaas nog niet aan de verwachtingen te voldoen, onder meer omdat het loslaat. We volgen dan ook met interesse een proef in Friesland met een nieuwe samenstelling van elastocoast. Want het is de vraag wat we nu kunnen doen aan de mitigatie’’, aldus Petra.

Monitoring

Omdat de aanleg van de Hondsbossche Duinen een nieuwe manier van kustversterking is, wordt er veel tijd besteed aan het monitoren en bestuderen van ontwikkelingen, zoals zandtransport, morfologie en vegetatieontwikkeling.

 "Tijdens de workshop Dynamisch Kustbeheer hoort u meer over de resultaten van lopende studies en de aanpak van nieuwe projecten", besluit Goessen.