Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Natura2000 doelen

Natuurdoelen van habitats langs de kust

Veel duingebieden zijn door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aangewezen als Natura 200-gebied. Zo'n aanwijzing vindt plaats met een aanwijzingsbesluit. Daarin staat welke habitats, planten en dieren bescherming verdienen in het betreffende gebied. Voor beschermde habitats staat bovendien aangegeven welk doel er wordt nagestreefd: 

  • moet het oppervlak van het te beschermen habitat worden behouden of verder worden uitgebreid?
  • moet de kwaliteit blijven behouden of moet deze worden verbeterd?
 
Onderstaande tabellen vatten de doelstellingen samen van habitats die in de meest zeewaartse duinen moeten worden beschermd.   
  
Doelen van zilte dynamische habitattypen (bron: gebiedendatabase, ministerie van EL&I): 
 
  doelen zilte habitats
Doelen van droge dynamische habitattypen in de meest zeewaartse duinen (bron: gebiedendatabase, ministerie van EL&I):
doelen habitats droge duinen