Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Natuurbeleid en wetgeving

Ecologische hoofdstructuur: belangrijke pijler van het beleid
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) is verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Het doel van het beleid is 'Behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap, als essentiële bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving.' Dit is verwoord in het natuurbeleidsplan, Natuur voor mensen, mensen voor natuur. Een belangrijke pijler van het natuurbeleid is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is een samenhangend netwerk van in (inter)nationaal opzicht belangrijke, duurzaam te behouden ecosystemen. Ook de grote wateren, waaronder Waddenzee, Zeeuwse delta en Noordzee zijn aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. De Natura 2000 gebieden maken vrijwel volledig deel uit van de EHS.

Natura2000
Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden, die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden. In Nederland worden ruimt 160 natuurgebieden aangewezen in het kader van Natura 2000. Deze liggen allemaal binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Een deel van de Natura 2000-gebieden is inmiddels definitief aangewezen. Dat gebeurt in de vorm van een aanwijzingsbesluit. In het aanwijzingsbesluit staat welke doelen Nederland nastreeft voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld welke habitats bescherming verdienen. Meer informatie over te beschermen habitats en doelen in de kustzone, kunt u lezen via de submenu´s aan de linkerzijde van deze pagina.

Natuurwetgeving
De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) zijn in de Natuurbeschermingswet verankerd. Deze wet regelt de natuurbescherming van onder andere beschermde Natuurmonumenten, Natura2000 gebieden en Wetlands. Bijna het hele duingebied (inclusief de primaire waterkering) valt onder de natuurbeschermingswet. Dit betekent dat er bij het kustbeheer rekening moet worden gehouden met de habitats die hier voorkomen. Andere wetten die relevant zijn voor natuurbescherming zijn de Flora- en faunawet en de Boswet. Mogelijk worden deze wetten in de toekomst vervangen door een nieuwe Wet natuur. 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) komt voort uit Natura 2000. In veel Natura2000 gebieden moet de neerslag van stikstof uit vooral landbouw, verkeer en industrie minder worden, om de natuurdoelen te kunnen bereiken. Tegen die achtergrond werden daar steeds moeilijker vergunningen verleend voor nieuwe economische activiteiten die tot extra uitstoot van stikstof zouden leiden. Daarom besloot in 2009 het toenmalige kabinet dat er een Programmatische Aanpak Stikstof moest komen. Doel: ecnomische activiteit mogelijk maken, terwijl toch de natuurdoelstellingen van Natura 2000 op termijn worden gehaald. Daarvoor worden voor bedreigde habitattypen ´herstelstrategieën´ geformuleerd om de stikstofbelasting te verminderen of om de levensomstandigheden te verbeteren. In de duinen vormt dynamisch kustbeheer een herstelstrategie voor het habitat ´grijze duinen´.