Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Deltaprogramma Kust

In dit programma wordt gewerkt aan oplossingen voor de lange termijn veiligheid voor de periode tot 2100 en verder. In maart 2011 is in het kader van het Deltaprogramma Kust het Nationaal Kader Kust vastgesteld. Hierna is het Deltaprogramma Kust gestart met de Nationale Visie Kust. In het eerste kwartaal van 2013 moet deze klaar zijn. Het is een gezamenlijke langetermijnvisie hoe we onze kust beschermen tegen de zee en we tegelijkertijd de ruimtelijke en economische ontwikkeling en kwaliteiten van de kust versterken. Deze visie bouwt voort op de provinciale agenda's voor de kust.

Relatie met dynamisch kustbeheer
Eén van de uitgangspunten uit het Nationaal Kader Kust is het ‘werken voor en met natuurlijke dynamiek.' Dit principe onderstreept het belang van de dynamiek van natuurlijke systemen, als doel (de intrinsieke natuurkwaliteit van de kust) en als middel voor kustontwikkeling. Dit principe wordt momenteel nader uitgewerkt (Alterra, concept 2011).
Inmiddels zijn ook enkele Provinciale strategische agenda's kust/provinciale kustvisies (in concept) verschenen. Ook hierin wordt aandacht besteed aan dynamisch kustbeheer. In de agenda van de Provincie Zuid-Holland (2011) staat bijvoorbeeld: ‘'Aansluitend op de manier waarop de kust verbreed wordt - door gebruik te maken van natuurlijke en dynamische processen - kan het bestaande duin, als er voldoende ruimte is, ook dynamischer beheerd worden. Dit betekent dat natuurlijke processen zoals verstuiving, gecontroleerd worden toegelaten. Dit komt de kwaliteit van het duingebied ten goede. Met dynamisch duinbeheer is ervaring, onder andere bij het Hoogheemraadschap Rijnland dat enkele pilots heeft uitgevoerd. De kennis die hiermee is opgedaan willen we goed benutten.''