Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Omgaan met suppleties

suppletieSinds 1990 wordt structurele erosie van de kustlijn voorkomen door het uitvoeren van zandsuppleties. De invoering van dit kustbeleid heeft geleid tot een trendbreuk in de ontwikkeling van de kust: van afslagkust naar stabiele kust, of lokaal zelfs aangroeikust. We vinden veel meer embryonale duinen op het strand dan voor die tijd. Bij voldoende zandaanvoer kan er zelfs een nieuwe duinenrij ontstaan.

Keerzijde is dat de 'oude' zeereep daardoor in de luwte komt te liggen en er nog maar weinig strandzand naar de duinen stuift. Daar vermindert de de dynamiek en veroudert de vegetatie. Er is weinig kans voor de vorming van ‘secundaire duinvormen' zoals een gekerfde zeereep of paraboolduinen. Paraboolduinen zijn mobiele duinen die vanuit de zeereep ‘landinwaarts' wandelen. Deze duinvormen ontstaan vanuit afslagsituaties.