Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Overzicht Zeeland

Dynamisch kustbeheer in Zeeland
Guiljam van der Schelde, Waterschap Scheldestromen
 
Waterschap ScheldestromenGuiljam vd ScheldeZeeuwse kust 
 
In het Zeeuwse kustbeheer speelt de integratie tussen veiligheid, dynamiek, natuur en economie een centrale rol. Dit is verwoord in de Zeeuwse Kustvisie, die ter vaststelling ligt. Met deze regionale kustvisie loopt Zeeland voorop in Nederland!
 
 ‘'Wij beheren als Waterschap 47 km duinen', vertelt Guiljam van der Schelde, afdelingshoofd bij Waterschap Scheldestromen.'' Het is een gevarieerd gebied, met duinen tot 50 meter hoog en tot 3,5 kilometer breed. Wij beheren de duinen landwaarts van de duinvoet, het gebied tussen de duinvoet en de zee is in beheer bij Rijkswaterstaat. Periodiek stellen wij een theoretische duinvoet vast, die onder andere belangrijk is voor de locatie waar paviljoens en strandhuisjes mogen staan. Het beheer is vastgelegd in het waterkeringenbeheerplan.''

Dynamische delen
Het grootste gebied dat het Waterschap dynamisch beheert ligt op de kop van Schouwen. De insteek is om hier het verstuivingproces zo goed mogelijk op gang te krijgen. Ook Oranjezon op Walcheren wordt dynamisch beheerd. Het waterschap grijpt zo min mogelijk in om de natuur haar gang te laten gaan. Op Zeeuws-Vlaanderen tenslotte vindt dynamisch kustbeheer plaats in de Herdijkte Zwarte Polder en het Zwin.

Zeeuwse kustvisie
De integratie van natuur- en landschapswaarden, strand- en waterveiligheid en het recreatief aanbod komt samen in de Zeeuwse Kustvisie, die ter vaststelling ligt. Waterschap Scheldestromen, de koepelorganisatie Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), de Zeeuwse Milieufederatie en Provincie Zeeland werkten in samenspraak met andere partijen aan de totstandkoming hiervan. De visie sluit aan op het landelijk kustpact en vormt input voor het nieuwe omgevingsplan van de provincie Zeeland.
Om de kwaliteiten van de relatief ongerepte stranden te behouden, is het uitgangspunt van de kustvisie om geen nieuwe locaties met strand¬bebouwing toe te voegen. Ongerepte stranden zijn de gouden rand van Zeeland! Voor bestaande bebou¬wing, is het de wens om de kwaliteit te verbeteren.

Zwakke schakels
Ten slotte zoomt Van der Schelde in op kustversterkingen van Zeeuws-Vlaanderen:
  • Breskens: op het strand tussen de twee strekdammen ontwikkelen zich embryonale duinen. Ondernemers mogen deze vanwege economische belangen vlakschuiven, de situatie is sowieso onnatuurlijk hier. Ondanks helm en stuifschermen, stuift er veel zand de haven in.
  • Nieuwvliet Groede: hier is gekozen voor de aanleg van een duin voor de dijk en een kleine zandmotor, waarvandaan het zand zich verdeelt.
  • Zwarte Polder: aanleg strekdam om zand vast te houden en te voorkomen dat er teveel zand de Zwarte Polder inwaait. Alle functies komen hier samen: veiligheid, economie en ecologie.
  • Cadzand Maritiem: hier is gekozen voor het neerleggen van zand voor de kering en de aanleg van een nieuwe jachthaven.

Nieuwe normering
Voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen worden tot 2050 geen versterkingsmaatregelen verwacht. Alleen rondom Vlissingen, op Zuidwest-Walcheren zijn maat-regelen nodig om de kust aan de nieuwe norm te laten voldoen. Verder ligt de nadruk vooral op regulier beheer en onderhoud (vanuit de zorgplicht).