Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Westduinen (Den Haag)

westduinpark

Begin 2013 rondden de provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag werkzaamheden af om de 'blanke toppen der duinen' terug te krijgen in het Westduinpark. Graafmachines groeven het zand af, soms tot wel vijf meter diep. Duintoppen werden ontdaan van begroeiing en asfaltpaden werden vervangen door schelpenpaden. Vier Schotse Hooglanders gaan het gebied in de winter begrazen. Doel: de doorstuiving van zand en zout vanaf het strand naar de duinen en verbetering van de kwaliteit van de beschermde Natura2000 habitattypen witte en grijze duinen.

Hoogheemraadschap Delfland verleende vergunning voor de werkzaamheden, onder voorwaarde dat de er voldoende zand in de buitenste duinen blijft liggen (in het grensprofiel) om de zee buiten te houden. Om een vinger aan de pols te houden, is een monitoringprogramma opgesteld. Behalve het volume zand worden ook de ecologische ontwikkelingen in kaart gebracht, om vast te stellen of de Natura 2000 doelstellingen van het gebied gehaald worden: verbeering van de kwaliteit. 
Verder landinwaarts blijft de vegetatie behouden om het zand binnen de waterkerende zone te behouden en overlast van stuivend zand voor de omliggende bebouwing te beperken.