Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Meeuwenduinen

kop van schouwen

De duinen van de Kop van Schouwen zijn relatief reliefrijk en dynamisch. Het open landschap groet echter steeds verder dicht.

Daarom gaat op Schouwen een voor Nederland uniek verstuivingsproject van start. Het project wordt uitgevoerd in het kader van de 'Programmatische Aanpak Stikstof' (PAS) en 'Innovatief Nederlands Kustbeheer' (PINK). Doelstelling van het project is het stimuleren van de verstuiving vanaf het strand tot in de (binnen) duinen.

Op die manier wil de beheerder het beschermde habitat 'grijze duinen' herstellen (doelstelling uit de PAS). Om de dynamiek vanuit de zeereep op gang te brengen zal Rijkswaterstaat bij wijze van pilot langs een deel van de kust eenmalig een suppletie overslaan (PINK project). Op grond van een verkennende studie wordt verwacht dat de zeereep landwaarts 'rolt', maar dat het totale zandvolume in de zeereep gelijk blijft. 

De verwachting is dat zich in de zeereep kerven en stuifkuilen gaan vormen. Deze erosievormen zijn vanuit natuuroogpunt wenselijk omdat zo zand vanaf het strand naar het achterliggende duingebied waait. Het kalkrijke strandzand vermindert het negatieve effect van de stikstofdepositie in de duinen en zorgt voor meer landschappelijke en ecologische variatie. Een 'wilde kust' met stuivend zand maakt het gebied bovendien extra aantrekkelijk voor recreatie.

 

 

(foto: beeldbank rws.nl, Rijkswaterstaat /Aeroview /Van Oord)